Gratis verzending vanaf €100,00
Binnen 3 werkdagen in huis
Wekelijks nieuwe collectie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van een professionele activiteit;
  3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand volgens art. 47 Wet Marktpraktijken;
  6. Dag: kalenderdag.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

BELLA-MAY FASHION

Kapelstraat 13

8450 Bredene

T 0496298453

BTW BE0751608260

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand (elektronisch) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden (langs elektronische weg) aan de consument beschikbaar gesteld.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
  3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na verzending van het product aan de consument. Deze herroeping dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
  2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten/terugbetaling in geval van herroeping

 

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van het product en mits de ondernemer het artikel voldoende gefrankeerd en tijdig heeft ontvangen.
  3. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling indien het product is gebruikt, de verpakking is beschadigd en/of niet in de originele verpakking werd geretourneerd.
  4. Retourneren van gesoldeerde producten is niet mogelijk. 
  5. Artikelen aangekocht met kortingscodes, promoties, koppelverkoop of in de winkel komen NIET in aanmerking voor ruiling of een tegoedbon en alsook géén terugbetaling.
  6. Indien de consument gebruik maakte van gratis verzending en de volledige bestelling of een deel ervan retourneert waardoor het overige bedrag onder de gratis verzending valt zullen verzendingskosten (€6,90) worden afgetrokken van het terug te storten bedrag.

 

Artikel 8 – De prijs

 

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
  4. Leveringskosten zijn niet inbegrepen. Deze worden toegevoegd bij het plaatsten van een bestelling.

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen, of eventuele schadevergoeding te bekomen.
  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van de ondernemer.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 – Betaling

 

  1. De consument dient de door hem verschuldigde bedragen te voldoen bij het plaatsten van de bestelling.
  2. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling alvorens de bedongen betaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 11 – Klachtenbehandeling

 1.  
 1. Indien je een klacht zou hebben over onze diensten en/of producten, kan je ons contacteren via [email protected] Wij doen er alles aan om je klacht binnen de 14 dagen te behandelen. Indien deze behandeling langer duurt dan 14 dagen ontvang je een antwoord met een tijdsindicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Contacteer ons via [email protected] en wij helpen jou graag verder.

Artikel 12 – Geschillen

 

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.
  2. Bij een buitengerechtelijke regeling van een geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: www.consumentenombudsdienst.be/nl.
  3. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien een beroep doen op het ODR (Online Dispute Resolution)-platform http://ec.europa.eu/odr/, welke de Europese Commissie op 9 januari 2016 heeft geopend.

 

Artikel 13 - Gegevensbeheer

13.1 Indien u een bestelling plaatst bij Bella-May, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Bella-May houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

13. 2 Bella-May respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
Gratis verzending vanaf €100,00
Binnen 3 werkdagen in huis
Wekelijks nieuwe collectie